Primates

Crab-eating Macaque (Macaca fascicularis)Proboscis Monkey (Nasalis larvatus)Silvered Leaf Monkey (Trachypithecus cristatus)Bornean Orangutan (Pongo pygmaeus)Zanzibar Red Colobus (Procolobus kirkii)Yellow Baboon (Papio cynocephalus)Monk Saki (Pithecia monachus)Black-capped Capuchin (Cebus apella)Ornate Spider Monkey (Ateles geoffroyi ornatus)White-bellied Spider Monkey (Ateles belzebuth)White-bellied Spider Monkey (Ateles belzebuth)White-bellied Spider Monkey (Ateles belzebuth)Cotton-headed Tamarin  (Saguinus oedipus)Poeppig’s Woolly Monkey (Lagothrix poeppigii)Poeppig\'s Woolly Monkey (Lagothrix poeppigii)Poeppig\'s Woolly Monkey (Lagothrix poeppigii)Saddleback tamarin (Saguinus fuscicollis)Mantled Howler Monkey (Alouatta palliata)Black-capped capuchin (Cebus apella)Black-capped capuchin (Cebus apella)Common Squirrel Monkey (Saimiri sciureus)Red Howler Monkey (Alouatta seniculus)